«Technolog» JSC

S.Mashhady street, Yashnobad district, 100000,  Tashkent, Uzbekistan. tel: +99871269691, +998(71)269691, info@texnolog.uz